Factory Street Lead Site

Honolulu, HI - Region IX

 

Site Contact:

Amanda Pease
On-Scene Coordinator

pease.amanda@epa.gov

2003 N. King Street
Honolulu, HI 96819
response.epa.gov/FactoryStreet

Latitude: 21.3322923
Longitude: -157.8788791

Factory Street Lead Site

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) will remove the soil underneath some parts of Factory Street between North King Street and Waterhouse Street in Honolulu, Hawaii. The State of Hawaii requested EPA complete this work to address high levels of lead in soil under this part of Factory Street. EPA plans to remove lead-contaminated soil, bring in clean fill, and repave the parts of the street impacted by the project.

Ang Ahensya na nagpro-protekta ng kapaligiran ng Estados Unidos (US EPA) ay magta-tanggal o maghuhukay ng “lead” contaminaled na lupa sa ilalim ng ibang bahagi ng kalye ng Factory Street na napapagitnaan ng King Street at Waterhouse Street. Ang Estado ng Hawaii (State of Hawaii) ay humingi ng tulong sa US EPA para malutas at matanggal ang lupa na mataas sa “lead” na matatagpuan sa ibang bahagi ng Factory Street. Ang EPA ay may plano na tanggalin o hukayin ang lupang may mataas na “lead”, palitan ng malinis na lupa at sementuhin ulit ang mga bahagi ng kalye na maaa-pektuhan ng projecto.

Ti Ahensya a Mangprotprotektar ti Aglawlaw ti U.S. (US EPA) ket kalyenna ken ikkaten ti daga iti dadduma a paset ti Factory Street a nagbaetan ti King Street ken Waterhouse Street. Ti Estado ti Hawaii (State of Hawaii) ti nangkiddaw iti US EPA a mangaramid ti daytoy a trabaho tapno masolbar ti nangato a lebel ti “lead” iti daga iti daytoy a paset ti Factory Street. Plano ti EPA nga ikkaten ti daga a kontaminado iti “lead,” sukatan ti nadalus a daga ken sementoen manen dagiti paset ti kalsada a maapektaran iti proyekto.

When Will the Work Begin?

EPA will be moving back the planned start date on the removal of lead-contaminated soil under Factory Street. We had originally planned to begin this work in October. However, we need additional time to find a location to dispose of project debris and soil. EPA will cover potholes to reduce exposure to contaminated soil. We consider this work a priority and plan to complete the project in 2020.

Babaguhin ng U.S. Environmental Protection Agency (EPA)ang planong petsa ng pag-uumpisa ng paghuhukay at pagtatanggal sa kontaminado ng “lead” na lupa sa may Factory Street. Dati nang naplano na mag-uumpisa ang trabaho nitong Oktubre. Subalit, kailangan namin ng sapat na karagdagang panahon para sa paghahanap ng lugar kung saan itatapon ang mga basura ng proyekto at lupa. Tatakpan ng EPA ang mga butas para mabawasan ang pagkalantad sa kontaminadong lupa. Itinuturing namin na prayoridad ang trabahong ito at plano namin na matatapos na ang proyektong ito sa 2020.

Ti U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ket baliwanna ti naplano a petsa ti panagrugi para iti panagkali ken panangikkat ti kontaminado ti “lead” a daga idiay Factory Street. Ti trabaho ket orihinal a naplano a mangrugi iti daytoy nga Oktubre. Nupay kasta, masapulmi ti naan-anay a tiempo tapno makasarak kami ti lokasyon a pangibillengan kadagiti basura ti proyekto ken daga. Kaluban ti EPA dagiti ab-abut tapno makissayan ti pannakaisarang iti kontaminado a daga. Ibilangmi a prayoridad daytoy a trabaho ken planomi a malpasen daytoy a proyekto intono 2020.


For additional information, visit the Notices section.