Factory Street Lead Site

Honolulu, HI - Region IX

 

Site Contact:

Amanda Pease
On-Scene Coordinator

pease.amanda@epa.gov

2003 N. King Street
Honolulu, HI 96819
response.epa.gov/FactoryStreet

Latitude: 21.3322923
Longitude: -157.8788791

Factory Street Lead Site

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) will remove the soil underneath some parts of Factory Street between North King Street and Waterhouse Street in Honolulu, Hawaii. The State of Hawaii requested EPA complete this work to address high levels of lead in soil under this part of Factory Street. EPA plans to remove lead-contaminated soil, bring in clean fill, and repave the parts of the street impacted by the project.

Ang Ahensya na nagpro-protekta ng kapaligiran ng Estados Unidos (US EPA) ay magta-tanggal o maghuhukay ng “lead” contaminaled na lupa sa ilalim ng ibang bahagi ng kalye ng Factory Street na napapagitnaan ng King Street at Waterhouse Street. Ang Estado ng Hawaii (State of Hawaii) ay humingi ng tulong sa US EPA para malutas at matanggal ang lupa na mataas sa “lead” na matatagpuan sa ibang bahagi ng Factory Street. Ang EPA ay may plano na tanggalin o hukayin ang lupang may mataas na “lead”, palitan ng malinis na lupa at sementuhin ulit ang mga bahagi ng kalye na maaa-pektuhan ng projecto.

Ti Ahensya a Mangprotprotektar ti Aglawlaw ti U.S. (US EPA) ket kalyenna ken ikkaten ti daga iti dadduma a paset ti Factory Street a nagbaetan ti King Street ken Waterhouse Street. Ti Estado ti Hawaii (State of Hawaii) ti nangkiddaw iti US EPA a mangaramid ti daytoy a trabaho tapno masolbar ti nangato a lebel ti “lead” iti daga iti daytoy a paset ti Factory Street. Plano ti EPA nga ikkaten ti daga a kontaminado iti “lead,” sukatan ti nadalus a daga ken sementoen manen dagiti paset ti kalsada a maapektaran iti proyekto.

When Will the Work Begin?

The U.S. Environmental Protection Agency plans to begin the removal of lead-contaminated soil under Factory Street the week of January 20, 2020. Work is scheduled from Monday to Saturday, 6:30 a.m. to 6:00 p.m. and should take 5-7 weeks to complete. This work will impact Factory Street between King Street and Waterhouse Street. Parts of the street will be closed to parking, and you should expect slight disruptions to your schedule.

Plano ng U.S. Environmental Protection Agency na umpisahan ang paghuhukay at pagtanggal ng lupang kontaminado ng “lead” sa may Factory Street sa linggo ng Enero 20, 2020. Ang trabaho ay mangyayari mula Lunes hanggang Sabado, 6:30 a.m. hanggang 6:00 p.m. at matatapos ito sa loob ng 5-7 na linggo. Nang dahil sa trabaho, maaapektuhan ang Factory Street na nasa gitna ng King Street at Waterhouse Street. Bawal pumarada sa ilang bahagi ng kalsada, at asahang magkakaroon ng kaunting abala sa iyong mga iskedyul.

Plano ti U.S. Environmental Protection Agency nga ruggian ti panagkali ken panagikkat ti daga a kontaminado ti “lead” idiay Factory Street intono lawas ti Enero 20, 2020. Ti trabaho ket agrugi iti Lunes agingga Sabado, 6:30 a.m. agingga 6:00 p.m. ken malpas daytoy iti uneg ti 5-7 a domingo. Gapu iti dayta a trabaho, maapektuan ti Factory Street nga adda iti nagbaetan ti King Street ken Waterhouse Street. Maiparit ti agparada iti sumagmamano a paset ti kalsada, ken namnamaen ti bassit a pannakataktak ti iskedyul mo.


For additional information, visit the Notices section.